2:11 pm - Wednesday January 17, 2018

Të duhemi për hirë të Allahut xh.sh – Ligjëron Hoxhë Afet ef.BEADINI / VIDEO JUMU’AH

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të Vetëm, ta pashoq, i Cili na krijoi nga asgjëja, jo nga nevoja e Tij për ne, por si dëshmi e dashnisë së Tij ndaj nesh!

Shembullin e besimtarëve e prezantoi me dashurinë e Tij ndaj tyre dhe anasjelltas, kur tha: “O ju që besuat! Kush largohet prej jush nga feja e vet (i bën dëm vetes) s’ka dyshim se All-llahu do ta sjellë një popull që Ai e do atë (popull) dhe ata e duan Atë (Zotin), (një popull) që është modest e i butë ndaj besimtarëve, por i ashpër dhe i fortë ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e All-llahut dhe që nuk i frikësohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo (cilësi e atij populli) është dhuratë e All-llahut që i jep atij që do. All-llahu është dhurues i madh, i dijshëm.”/freskirinore

VIDEO E DITËS SË XHUMA 05.08.2016

Ligjëron AFET ef.BEADINI – iMAM NË Xhaminë Hamza Dobërdoll

#SHPËRNDAJE POSTIMIN TA LEXOJNË EDHE TË TJERËT!

Filed in: Dita e Xhuma ne Xhamite Tona - Project

No comments yet.

Leave a Reply