Ballina Xhumaja Namazi i xhumasë, ditën e Bajramit.

Namazi i xhumasë, ditën e Bajramit.

5
0
SHPËRNDAJE

Për të mos komplikuar çështjet, fetvaja në këtë çështje sipas medhhebit hanefij është kjo:
Ibni Abdini Allahu e mëshiroftë thotë: Sipas medhhebit tonë jemi të obliguar ti falim të dyat, edhe namazin e bajramit edhe të xhumasë.
Imam Merginani në librin e tij “El Hidaje” duke e transmetuar tekstin nga Vepra “Xhamius-sagir” e imam Muhamed ibn Hasan Shejbanit, nxënësit të Ebu Hanifes (Allahu i mëshiroftë) thotë: Nëse bashkohen dy bajrame (dita e xhuma dhe dita e bajramit), namazi i parë është Sunet (vërtetuar me sunet), e i dyti është Farz, nuk lihen asnjëri prej tyre, pa u falur”

(Ibni Abidin, redul muhtar 2/166, Merginani , El hidaje sherhul bidaje, 1/85)

Jusuf Zimeri

Freskirinore

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here