4 Shenjat Kur Njeriu Eshte I Humbur !

Ibn Kajimi, Zoti e mëshiroftë, ka thënë:

Disa nga shenjat e mjerimit, janë:

1. Sa herë një rob që bën nje adhurim e shton dijen, atij i shtohet arroganca.

2. Sa herë që i shton veprat e e mira, atij i shtohen mburrjet dhe i poshtëron njerëzit ndërsa vet përfiton nga dyshimet.

3. Sa herë që i shtohet pasuria, atij i shtohet koprracia dhe shpenzon akoma më pak nga ajo që ka shpenuzar më parë.

4. Dhe sa herë që ngrihet në status dhe pozitë, atij i shtohet arroganca dhe egoizmi.

Të gjitha këto gjëra janë sprovë me të cilat Allahu sprovon robërit e Tij dhe nëpërmjet tyre disa njerëz arrijnë lumturinë kurse të tjerë mjerimin.

Young depressed man sitting on floor