5 Librat Që Zbriti Allahu

Cilat janë Librat e reveluar (shpallur) nga Allahu dhe kujt profeti i zbritën?

Përgjigjja:

1. Teurati, i cili i zbriti Musait (Paqja qoftë mbi të!).

2. Ungjilli, i cili i zbriti Isait (Paqja qoftë mbi të!).

3. Zeburi, i cili i zbriti Daudit (Paqja qoftë mbi të!).

4. Fletushkat, të cilat i zbritën Ibrahimit dhe Musait (Paqja qoftë mbi ta!).

5. Kurani famëmadh, i cili i zbriti Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!).