A E Dini Se Profeti Alejhi Selam E Ka Nda’luar Të Ulemi Në Këto Vende ??

Transmetohet nga Xhabiri se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, e ka ndaluar të fjeturit me trup gjysmë nën hije e gjysmë në diell.

Po ashtu transmetohet se ka ndaluar uljen me trup gjysmë nën hije e gjysmë në diell. Këtë e ka regjistruar hafidh Ebu Nu`ajmi, Ebu Davudi po ashtu e transmeton ne Sunenin e tij.

Aisheja, radijall-llahu anhu, ka thënë: “Kush shkon të flejë pas drekës vonë prej vetes do të bëjë njeri të çmendur, dhe për këtë mund të fajësojë vetëm vetveten.”El-Imami ka thënë: “Ka një send që njeriu i është ndaluar, e ky është gjumi në pasdrekën e vonshme, dhe krejt kjo nga frika se mos po e humbë mendjen.”